• whats QRcode
  • viber QRcode
  • kakao QRcode
  • line QRcode

Hoạt động truyền hình

Phẫu thuật tạo hình của Braun trên TV. Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin phẫu thuật tạo hình.

Healing beauty show Beautiful You season 3
Healing beauty show Beautiful You season 3
Facial Contouring should be by Inverted V-Shape Osteotomy